Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému
so záznamom

Spoločnosť Performance Center PK s.r.o., IČO: 52808971, so sídlom ul. Bystrická 28, 90201 Pezinok, prevádzka: Bystrická 28, Pezinok ďalej len ( „Prevádzkovateľ“),

týmto informuje v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), že spracúva osobné údaje neurčitého okruhu osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom. Kamerový systém funguje v nepretržitom režime. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu kamerového systému (bez zvukovej stopy), pričom takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa [čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia], najmä za účelom bezpečnosti a ochrany majetku Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov a ďalších osôb nachádzajúcich sa v objektoch Prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výhradne iba Prevádzkovateľom (Performance Center PK s.r.o.), prípadne sprostredkovateľom (napr. bezpečnostná agentúra), tieto údaje sú zabezpečené a nemajú k nim prístup ani Zamestnanci Prevádzkovateľa. V prípade zákonných právomocí môžu byť údaje sprístupnené tretím stranám (štátnym orgánom, súdom, polícii a pod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak sa odvolal súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

Máte právo kedykoľvek namietať monitorovanie Vašej osoby kamerovým systémom so záznamom, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúcom v bezpečnosti a ochrane majetku Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Svoje práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona môžete ako dotknutá osoba uplatniť v sídle Prevádzkovateľa.

V prípade, že si u Prevádzkovateľa uplatňujete ako dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

S ohľadom na vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov je ich poskytnutie povinné (nie je nutný Váš súhlas), nakoľko je ich spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

V súlade s Nariadením a Zákonom budú Vami poskytnuté osobné údaje uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná k účelu ich spracúvania. Poskytnuté osobné údaje budú najneskôr po uplynutí 14 dní zlikvidované.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so Zákonom a Nariadením, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Prevádzkovateľ prijal najmä nasledujúce opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov: obmedzený prístup k získaným osobným údajom a ich technické zabezpečenie.

Partneri